Algemene Voorwaarden

Foundation Prevention Corona

 

Definities

Foundation Prevention Corona: Stichting Bridges 2000, gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 23092419.

Klant: degene met wie Foundation Prevention Corona een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Foundation Prevention Corona en klant samen.

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Foundation Prevention Corona.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

Alle prijzen die Foundation Prevention Corona hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen op die Foundation Prevention Corona hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Foundation Prevention Corona te allen tijde wijzigen. 

Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Foundation Prevention Corona niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen 

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Foundation Prevention Corona gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Foundation Prevention Corona. 

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Foundation Prevention Corona zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Foundation Prevention Corona op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Foundation Prevention Corona, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Foundation Prevention Corona te betalen. 

Recht van reclame 

Zodra de klant in verzuim is, is Foundation Prevention Corona gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

Foundation Prevention Corona roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Foundation Prevention Corona, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 2. het product niet is gebruikt
 3. het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 4. het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 5. het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 6. de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 7. het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 8. het product geen los tijdschrift of losse krant is
 9. het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 10. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 11. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 12. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 13. zodra de consument het eerste product
 14. bij een abonnement heeft ontvangen
 15. zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 16. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 17. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@foundation-prevention-corona.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Foundation Prevention Corona, https://foundation-prevention-corona.com/, kan worden gedownload.
 18. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Foundation Prevention Corona, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
 19. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Foundation Prevention Corona indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 20. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Foundation Prevention Corona deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Foundation Prevention Corona heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht 

Foundation Prevention Corona kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Foundation Prevention Corona heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Foundation Prevention Corona.

Foundation Prevention Corona is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Foundation Prevention Corona te verrekenen met een vordering op Foundation Prevention Corona. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

Foundation Prevention Corona blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Foundation Prevention Corona op grond van wat voor met Foundation Prevention Corona gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

Tot die tijd kan Foundation Prevention Corona zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

Indien Foundation Prevention Corona een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Foundation Prevention Corona het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Levering vindt plaats bij Foundation Prevention Corona, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Foundation Prevention Corona het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Foundation Prevention Corona kan tegenwerpen.

Levertijd 

De door Foundation Prevention Corona opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Foundation Prevention Corona.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Foundation Prevention Corona niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Foundation Prevention Corona niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Foundation Prevention Corona, bij gebreke waarvan Foundation Prevention Corona niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring 

Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Foundation Prevention Corona tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Foundation Prevention Corona geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten

De klant dient een door Foundation Prevention Corona geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Foundation Prevention Corona daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

Consumenten dienen Foundation Prevention Corona uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Foundation Prevention Corona in staat is hierop adequaat te reageren. 

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Foundation Prevention Corona gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Foundation Prevention Corona.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Foundation Prevention Corona ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Foundation Prevention Corona een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Foundation Prevention Corona verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Foundation Prevention Corona

Foundation Prevention Corona is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien Foundation Prevention Corona aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

Foundation Prevention Corona is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Indien Foundation Prevention Corona aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Foundation Prevention Corona vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Foundation Prevention Corona toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

Is de nakoming van de verplichtingen door Foundation Prevention Corona niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Foundation Prevention Corona in verzuim is. 

Foundation Prevention Corona heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Foundation Prevention Corona kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Foundation Prevention Corona in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Foundation Prevention Corona kan worden toegerekend in een van de wil van Foundation Prevention Corona onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Foundation Prevention Corona kan worden verlangd. 

Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Foundation Prevention Corona 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Foundation Prevention Corona er weer aan kan voldoen. 

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

Foundation Prevention Corona is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

Foundation Prevention Corona is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

Grote inhoudelijke wijzigingen zal Foundation Prevention Corona zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Foundation Prevention Corona. 

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Foundation Prevention Corona bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Foundation Prevention Corona is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 02 april 2020.